سخنرانی جناب آقای دکتر رنگریز در دوازدهمین گردهمایی رؤسای موفق شعب بانک های کشور
1400-11-23
سخنرانی جناب آقای دکتر رنگریز در دوازدهمین گردهمایی رؤسای موفق شعب بانک های کشور

آقای دکتر رنگریز، دانشیار گروه مدیریت منابع انسانی و کسب و کار دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی تهران، در دوازدهمین گردهمایی رؤسای موفق شعب بانک­ های کشور، به ایراد سخنرانی در مورد نقش آموزش در منابع انسانی شعب پرداختند.

ایشان به بیان مباحثی از قبیل اصول رویکردهای آموزش منابع انسانی، تغییر در رفتار منابع انسانی در نظام بانکی و ارتباط آموزش های حرفه ای با رفتار کارکنان پرداخته و مولفه های مترتب بر آموزش کارکنان را توضیح دادند.

 

مطالب ارائه شده توسط دکتر رنگریز، در لینک زیر قابل دسترسی می ­باشد.

 دوازدهمین گردهمایی رؤسای موفق شعب بانک های کشور