جلسه هماهنگی با نمایندگان محترم بانک مرکزی
1400-10-30
جلسه هماهنگی با نمایندگان محترم بانک مرکزی

جلسه هماهنگی با نمایندگان محترم بانک مرکزی

در راستای برگزاری دوازدهمین گردهمایی رؤسای موفق شعب بانک­ ها و مؤسسات غیربانکی در تاریخ 1400/10/28، جلسه هماهنگی با حضور نمایندگان محترم ادارات : حفاظت فیزیکی – انتظامی، زیرساخت و پشتیبانی فناوری اطلاعات، حوزه حراست، روابط عمومی، مهندسی و ساختمان، رفاه کارکنان، تدارکات  به منظور برگزاری هرچه باشکوه­ تر گردهمایی در مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران برگزار گردید.