باسمه تعالی

 

درباره دوازدهمین گردهمایی رؤسای موفق شعب بانک­ های کشور


گردهمایی رؤسای موفق شعب بانک­ های کشور هر ساله توسط مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران با هدف ایجاد بستر و فرصت مناسب برای تعامل و انتقال تجربه­ ها و دستاوردها بین رؤسای موفق و دیگر مدیران شبکه بانکی کشور و همچنین قدردانی و تکریم رؤسای موفق شعب بانک ­ها و مؤسسات اعتباری کشور برگزار می­ شود. این رویداد همچنین فرصت مناسبی فراهم می ­آورد تا آخرین تغییرات و تحولات در حوزه بانکداری در سطح شعب، مطرح و دیدگاه­ های مدیران ارشد نظام بانکی کشور در این خصوص به مخاطبین ارائه شود.

ارزشمندترین و در حقیقت حساس­ترین دارایی هر سازمان، منابع انسانی آن محسوب می­ گردد. اعتبار و مقبولیت هر بانک متأثر از رفتار نیروی انسانی آن بانک است. همچنین در عصر حاضر، مبنای ثروت ­آفرینی در اقتصاد، تخصص، دانش و مهارت است. نیروی انسانی به واسطه قدرت تفکر، میتواند موجبات تعالی، رشد و حرکت هر سازمانی را پدید آورد و نقش مهمی در افزایش اثربخشی سازمان و موفقیت­ های آن ایفا نماید. در حقیقت، عملکرد نیروی انسانی، انعکاسی از تخصص، دانش، مهارت و ارزش­ های اوست و شناخت عوامل مؤثر بر عملکرد آن، یکی از اهداف بهسازی نیروی انسانی در مدیریت بخش­ های مختلف است. در این میان، شبکه بانکی کشور نیز از این قاعده مستثنی نیست.

با توجه به اهمیت بالای آموزش و توسعه منابع انسانی در شبکه بانکی کشور، بر اساس پیشنهاد کمیته علمی، موضوع محوری دوازدهمین گردهمایی رؤسای موفق شعب بانک­های کشور «آموزش و توسعه منابع انسانی» تعیین شد. سپس، به­ منظور شناسایی رؤسای برتر شعب بانک­ ها و مؤسسات اعتباری کشور، معیارهای مشخصی به وسیله کمیته علمی احصاء و به بانک­ ها و مؤسسات اعتباری پیشنهاد شد تا انتخاب رؤسای برتر بر این اساس صورت گیرد.

امید است نتایج و دستاوردهای این گردهمایی بتواند سهمی در ارتقاء و بهبود عملکرد نظام انگیزشی کارکنان شبکه بانکی کشور، به­ ویژه کارکنان شعب بانک­ ها ایفاء نماید.

 

 

       فرشاد حیدری                                                      

                رئیس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران